Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

  • 110

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ –00372109.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання – 28020, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, селище Приютівка, вул. Центральна, 15. тел. (05235) 72185, email: Leonуd@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчик –28020, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, селище Приютівка, вул. Центральна, 15.

Мета отримання дозволу на викиди – отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту у зв’язку з закінченням терміну дії чинного дозволу та проведенням нової інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві..

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України«Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля. На підприємстві не здійснювалась оцінка впливу на довкілля, оскільки з моменту набрання чинності Закону України «Про оцінки впливу на довкілля» розширень чи реконструкцій,змін до технології виробництва, заміни обладнання не проводилось, добова чи річна продуктивність не збільшувалась, тому підстав для проведення оцінки впливу на довкілля не було.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування).

ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» спеціалізується на виготовленні цукру-піску із цукрового буряка. Завод сезонного типу (сезон триває 100 днів), потужністю 3500 т/добу переробки цукрових буряків.

На території промислового майданчика розташовані такі відділення та будівлі з технологічним устаткуванням основного та допоміжного виробництва, під час роботи якого утворюються забруднюючі речовини: кагатне поле (склад буряка), склади вапняку та вугілля,  сокоцех (процеси сульфітації, сатурації), вапнякове відділення (дроблення та сортування вапняку, йоговипалювання в печі, гасіння вапна), випарна станція, продуктовий цех (цукросушильне відділення),  жомосушильневідділення, котельня (ТЕЦ), склади цукру, сухого жому, жомова яма. Для обслуговування основного виробництва тазабезпечення його безперебійного функціонування, ремонтних робіт на підприємстві задіяні допоміжні процеси (механічна майстерня, акумуляторна, депо, лабораторія, бетонозмішувальний вузол, склад ПММ, опалення).

Відомості щодо видів та обсягів викидів. На проммайданчику ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» наявні 72 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 39 організованих та 33неорганізованих. 

Від джерел підприємства в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): арсен та його сполуки в перерахунку на арсен (0,00012), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (0,023), мідь та її сполуки в перерахунку на мідь (0,00015), нікель та його сполуки в перерахунку на нікель (0,00014), ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть (0,00007263), свинець та його сполуки в перерахунку на свинець (0,00012), хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому (0,00112), цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) (0,00019), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану (0,0007), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (11,2423), сажа (0,316), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту (64,5805), аміак (2,975), діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (20,6374), сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] (0,000258), оксид вуглецю (656,2778), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (33,8565), кислота масляна (1,68), кислота оцтова (5,04), метан (3,4546), бенз(а)пірен (0,000007), пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу І, у перерахунку на хлористий водень (0,001).

Валовий викид забруднюючих речовин від усіх джерел підприємства становить 800,087 т/рік (крім того, парникових газів: вуглецю діоксид – 45500,656 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,14683 т/рік)

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання. На підприємстві заплановано заходи з впровадження найкращих доступних технологій і методів керування длякотельні цукрового заводу та вапняково- випалювальної печі, що сприяють досягненню перспективних технологічних нормативів.

Для котлів №1,2,3 (дж. викиду №1) до 31.12.2027 рпередбачено:

- використання низькоемісійних пальників технології «LowNOx»;

- вдосконалення автоматики регулювання рівня забезпечення вироблення тепла відповідно до потреб виробництва;

- впровадження системи контролю вмісту кисню в димових газах.

Для випалювальної печі вапняку (дж. викидів №6,7,8)передбачено:

- оптимізація процесу горіння палива та випалювання вапняку шляхом запровадження автоматизації контролю основних параметрів роботи печі;

- система контролю надлишку кисню в зоні горіння печі з метою зниження викидів СО у вихідних пічних газах;

- забезпечення необхідної якості сировини і палива з метою мінімізації утворення викидів NOx та SO2.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання.

Окремі заходи щодо скорочення викидів не передбачені,оскільки масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують технологічних нормативів допустимих викидів відповідно до наказів Мінприроди від 22.10.2008 р. №541 та від 1.07.2015 №260, а також нормативів граничнодопустимих викидів згідно наказу Мінприроди від 27.06.2006 №309.

Досягнення перспективних технологічних нормативів граничнодопустимих викидів для котлів №№1,2,3 підприємства (джерело №1) передбачається шляхом виконаннявищезазначених заходів про впровадженню найкращих доступних технологій та методів керування.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів для підприємства заплановано шляхом впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. 

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. 

Дозволені обсяги викидів для котлів №№1,2,3 підприємства(труба №1 котельні), сатурації І,ІІ, скиду сатураційного газу (джерела №6,7,8) пропонується затвердити на рівні фактичних значень відповідно технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин.

Для інших джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». 

Для джерел викидів для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до цього наказу, встановлюються величини масової витрати в г/с. 

На джерелах викидів для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають регулюванню та за результатами розрахунків розсіювання цих забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки, нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються.Регулювання викидів від цих джерел, а також від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди. Кіровоградська обласна військова адміністрація, що знаходиться за адресою: 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1; тел: 380(522)24-03-30,380(522)24-03-30, ел.пошта: ekologkr2019@gmail.com, public@kr-admin.gov.ua).

Строки подання зауважень та пропозицій. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, від громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.